Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (kupci/korisnici)

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica koja koriste usluge koje se nude na našoj aplikaciji Most application (“kupci/korisnci”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

1. Rukovalac podataka

<p text-lg mb-4> Most Application DOO Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V, Novi Beograd, Matični broj 21844586, PIB 113317849 </p>

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

<p text-lg mb-4> Rukovalac obrađuje vaše lične podatke, i to: ime i prezime, e-mail adresu, lozinku, fotografiju, broj telefona, geolokaciju – lokacija na kojoj će se usluge pružiti (grad, ulica, kućni broj, sprat, broj stana), usluge koje su predmet ugovora. </p>

3. Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

<p text-lg mb-4> Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o pružanju usluga i ugovora o posredovanju i eventualno radi slanja oglasnih poruka uz informisani pristanak lica. </p> <p text-lg mb-4> Pravni osnov obrade jeste: </p> <ul> <li text-lg mb-1>Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora. Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o pružanju usluga;</li> <li text-lg mb-1>Informisani pristanak lica.</li> </ul>

4. Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

<p text-lg mb-4> Vaši lični podaci se ne iznose u drugu državu, van Republike Srbije. </p>

5. Korisnici i obrađivači podataka

<p text-lg mb-4> Vaše lične podatke delimo sa našim saradnicima, pružaocima usluga, radi zaključenja ugovora i izvršenja ugovorene usluge. </p> <p text-lg mb-4> Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, sa izuzetkom gore navedenih, osim ako smo zakonski obavezni da to učinimo (na primer, u skladu sa sudskom istragom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom). </p>

6. Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

<p text-lg mb-4> Podaci se čuvaju najviše 3 godine od dana brisanja naloga sa aplikacije. </p>

7. Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

<p text-lg mb-4> Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka. </p> <p text-lg mb-4> Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva. </p> <p text-lg mb-4> U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu. </p> <p text-lg mb-4> Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu: <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a> </p> <p text-lg mb-4> Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21. Zakona i članom 12. GDPR. </p> <p text-lg mb-4> Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. </p>

8. Mere radi žaštite podataka o ličnosti

<p text-lg mb-4> Tehničke mere: </p> <p text-lg mb-4> Baza podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu bazu podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne. </p> <p text-lg mb-4> Organizaocione mere: </p> <p text-lg mb-4> Donet je opšti akt kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i imenovano je lice za zaštitu podataka o ličnosti. </p> <p text-lg mb-4> Kadrovske mere: </p> <p text-lg mb-4> Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano Ugovorom o radu i Ugovorom o dopunskom radu. </p>

9. Odnosi sa korisnicima

<p text-lg mb-4> Obradom Vaših ličnih podataka u mogućnosti smo da stupimo u kontakt sa Vama, odgovorimo na Vaša pitanja, unapredimo naš rad. Ako je potrebno, kontaktiraćemo Vas putem e-maila ili telefona. </p>

10. Bilten - Newsletter lista

<p text-lg mb-4> Da biste dobijali vesti od Rukovaoca, potrebno je da se prijavite na naš bilten - newsletter i izričito saglasite da vam isti bude dostavljen. Poštujući Vašu privatnost, omogućili smo vam da se u svakom trenutku sami odjavite sa bilten - newsletter liste. </p>

11. Odjavljivanje/isključivanje

<p text-lg mb-4> Na zahtev za unos Vaših ličnih podataka, takođe imate mogućnost da „odbijete“ upotrebu ovih informacija u određene svrhe. </p>

12. Datoteke dnevnika

<p text-lg mb-4> U skladu sa pravilima većine web lokacija, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije uključuju Internet protokol (IP) adrese, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP), stranicu na koju se ide iz našeg sistema, datum i vreme pristupa i tok podataka po kliku. </p> <p text-lg mb-4> Ova informacija, koja ne identifikuje pojedinačne korisnike, koristi se za analizu trendova, administraciju aplikacije, praćenje korisničkog kretanja, korisničkog ponašanja i prikupljanje demografskih podataka o našim korisnicima uopšte. Ne povezujemo ove podatke sa ličnim podacima. </p>

13. Linkovi na druge stranice

<p text-lg mb-4> MostApp websajt i aplikacija sadrže linkove na web lokacije koje nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane Rukovaoca. Nismo odgovorni za politiku privatnosti ovih stranica. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti za svaku lokaciju koja prikuplja lične podatke i da budete pažljivi kada napustite našu web lokaciju. Naša politika privatnosti se odnosi samo na informacije koje sakupljamo na ovoj web lokaciji. </p>

14. Pristup ličnim informacijama

<p text-lg mb-4> Ako se Vaše lične informacije menjaju, možete izvršiti promenu unutar MostApp aplikacije ili ih ispraviti dostavljanjem mejla na adresu: <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a> </p>

15. Sigurnost

<p text-lg mb-4> Za zaštitu Vaših ličnih podataka koristimo industrijski prihvaćene standarde, kako tokom samog prenosa, tako i kada dođu do nas. Međutim, nikakav način slanja podataka preko interneta ili elektronskog skladišta nije 100% siguran. Stoga, uprkos upotrebi opšte prihvaćenih standarda i metoda zaštite Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost. </p>

16. Promena u poslovanju

<p text-lg mb-4> Ako Rukovalc prolazi kroz poslovne promene kao što su spajanja, sticanja druge kompanije ili prodaje veći deo svoje imovine, Vaši lični podaci će verovatno biti deo prodate imovine. Bićete obavešteni o bilo kakvoj većoj promeni vlasništva ili kontroli Vaših ličnih podataka putem e-pošte ili putem hitnog obaveštenja na našem websajtu i aplikaciji 30 dana pre promene. </p>

17. Izmene Politike privatnosti

<p text-lg mb-4> Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo ove izmene na našem websajtu i aplikaciji. Ovo će vam pomoći da znate kako se sakupljaju i koriste podaci, kao i okolnosti pod kojima se mogu otkriti. </p> <p text-lg mb-4> Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti, tako da je potrebno redovno da je proveravate. Ovde ćete biti obavešteni o promenama naše politike privatnosti, ili putem e-pošte ili putem obaveštenja na našem websajtu i aplikaciji. </p>

18. Kontaktirajte nas

<p text-lg mb-4> Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našom politikom privatnosti, možete nam poslati e-mail na <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a>. </p>

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (podizvođači/izvršioci)

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica koja pružaju usluge koje se nude na našoj aplikaciji Most application (“podizvođači/izvršioci”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

1. Rukovalac podataka

<p text-lg mb-4> Most Application DOO Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V, Novi Beograd, Matični broj 21844586, PIB 113317849 </p>

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

<p text-lg mb-4> Rukovalac obrađuje vaše lične podatke, i to: ime i prezime, e-mail adresu, lozinku, fotografiju, broj telefona, veštine kojima lice raspolaže u smislu zanimanja, skenirane obe strane lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta (JMBG, datum rođenja, broj lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta), prevozno sredstvo koje koristi prilikom pružanja usluga. </p>

3. 3. Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

<p text-lg mb-4> Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o pružanju usluga i ugovora o posredovanju i eventualno radi slanja oglasnih poruka uz informisani pristanak lica. </p> <p text-lg mb-4> Pravni osnov obrade jeste: </p> <ul> <li text-lg mb-1>Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora. Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o pružanju usluga; Ugovor o pružanju usluga se zaključuje između prižaoca usluga i Vas, a rukovalac ima ulogu posrednika u vašem odnosu;</li> <li text-lg mb-1>Informisani pristanak lica.</li> </ul>

4. Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu

<p text-lg mb-4> Vaši lični podaci se ne iznose u drugu državu, van Republike Srbje. </p>

5. Korisnici i obrađivači podataka

<p text-lg mb-4> Vaše lične podatke delimo sa našim korisnicima, radi zaključenja ugovora i izvršenja ugovorene usluge. </p> <p text-lg mb-4> Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, sa izuzetkom gore navedenih, osim ako smo zakonski obavezni da to učinimo (na primer, u skladu sa sudskom istragom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom). </p>

6. Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

<p text-lg mb-4> Podaci se čuvaju najviše 3 godine od dana brisanja naloga sa aplikacije. </p>

7. Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

<p text-lg mb-4> Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka. </p> <p text-lg mb-4> Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva. </p> <p text-lg mb-4> U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu. </p> <p text-lg mb-4> Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu: <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a> </p> <p text-lg mb-4> Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21. Zakona i članom 12. GDPR. </p> <p text-lg mb-4> Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. </p>

8. Mere radi žaštite podataka o ličnosti

<p text-lg mb-4> Tehničke mere: </p> <p text-lg mb-4> Baza podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu bazu podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju. Obrađivač preduzima sve druge mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koje u konkretnoj situaciji neophodne i potrebne. </p> <p text-lg mb-4> Organizaocione mere: </p> <p text-lg mb-4> Donet je opšti akt kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i imenovano je lice za zaštitu podataka o ličnosti. </p> <p text-lg mb-4> Kadrovske mere: </p> <p text-lg mb-4> Zaposleni koji je ovlašćen da obrađuje podatke o ličnosti, odnosno ima pristup podacima o ličnosti obavezan je na čuvanje poverljivosti podatka, a što je definisano Ugovorom o radu i Ugovorom o dopunskom radu. </p>

9. Odnosi sa korisnicima

<p text-lg mb-4> Obradom Vaših ličnih podataka u mogućnosti smo da stupimo u kontakt sa Vama, odgovorimo na Vaša pitanja, unapredimo naš rad. Ako je potrebno, kontaktiraćemo Vas putem e-maila ili telefona. </p>

10. Bilten - Newsletter lista

<p text-lg mb-4> Da biste dobijali vesti od Rukovaoca, potrebno je da se prijavite na naš bilten - newsletter i izričito saglasite da vam isti bude dostavljen. Poštujući Vašu privatnost, omogućili smo vam da se u svakom trenutku sami odjavite sa bilten - newsletter liste. </p>

11. Odjavljivanje/isključivanje

<p text-lg mb-4> Na zahtev za unos Vaših ličnih podataka, takođe imate mogućnost da „odbijete“ upotrebu ovih informacija u određene svrhe. </p>

12. Datoteke dnevnika

<p text-lg mb-4> U skladu sa pravilima većine web lokacija, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije uključuju Internet protokol (IP) adrese, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP), stranicu na koju se ide iz našeg sistema, datum i vreme pristupa i tok podataka po kliku. </p> <p text-lg mb-4> Ova informacija, koja ne identifikuje pojedinačne korisnike, koristi se za analizu trendova, administraciju aplikacije, praćenje korisničkog kretanja, korisničkog ponašanja i prikupljanje demografskih podataka o našim korisnicima uopšte. Ne povezujemo ove podatke sa ličnim podacima. </p>

13. Linkovi na druge stranice

<p text-lg mb-4> MostApp websajt i aplikacija sadrže linkove na web lokacije koje nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane Rukovaoca. Nismo odgovorni za politiku privatnosti ovih stranica. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti za svaku lokaciju koja prikuplja lične podatke i da budete pažljivi kada napustite našu web lokaciju. Naša politika privatnosti se odnosi samo na informacije koje sakupljamo na ovoj web lokaciji. </p>

14. Pristup ličnim informacijama

<p text-lg mb-4> Ako se Vaše lične informacije menjaju, možete izvršiti promenu unutar MostApp aplikacije ili ih ispraviti dostavljanjem mejla na adresu: <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a> </p>

15. Sigurnost

<p text-lg mb-4> Za zaštitu Vaših ličnih podataka koristimo industrijski prihvaćene standarde, kako tokom samog prenosa, tako i kada dođu do nas. Međutim, nikakav način slanja podataka preko interneta ili elektronskog skladišta nije 100% siguran. Stoga, uprkos upotrebi opšte prihvaćenih standarda i metoda zaštite Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost. </p>

16. Promena u poslovanju

<p text-lg mb-4> Ako Rukovalc prolazi kroz poslovne promene kao što su spajanja, sticanja druge kompanije ili prodaje veći deo svoje imovine, Vaši lični podaci će verovatno biti deo prodate imovine. Bićete obavešteni o bilo kakvoj većoj promeni vlasništva ili kontroli Vaših ličnih podataka putem e-pošte ili putem hitnog obaveštenja na našem websajtu i aplikaciji 30 dana pre promene. </p>

17. Izmene Politike privatnosti

<p text-lg mb-4> Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo ove izmene na našem websajtu i aplikaciji. Ovo će vam pomoći da znate kako se sakupljaju i koriste podaci, kao i okolnosti pod kojima se mogu otkriti. </p> <p text-lg mb-4> Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti, tako da je potrebno redovno da je proveravate. Ovde ćete biti obavešteni o promenama naše politike privatnosti, ili putem e-pošte ili putem obaveštenja na našem websajtu i aplikaciji. </p>

18. Kontaktirajte nas

<p text-lg mb-4> Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našom politikom privatnosti, možete nam poslati e-mail na <a href="mailto:gdpr@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">gdpr@mostapp.rs</a>. </p>

Kolačići

<p text-lg mb-4> Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu "Kolačići"). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti ili na naš vebsajt ("Kolačići prve strane") ili na drugi vebsajt kojem Kolačić pripada ("Kolačići treće strane"). </p> <p text-lg mb-4> Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Mi koristimo ove informacije kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu s Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Osim toga, Vaši će lični podaci biti sačuvani samo uz Vašu izričitu saglasnost ili ako je to nužno neophodno za korišćenje usluge koja Vam je ponuđena i kojoj ste pristupili. </p> <p text-lg mb-4> Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Mi koristimo ove informacije kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu s Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Osim toga, Vaši će lični podaci biti sačuvani samo uz Vašu izričitu saglasnost ili ako je to nužno neophodno za korišćenje usluge koja Vam je ponuđena i kojoj ste pristupili. </p> <p text-lg mb-4>Ovaj vebsajt koristi sledeće vrste Kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:</p> <p text-lg mb-0> Strogo neophodni kolačići (tip A) </p> <p text-lg mb-0> Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B) </p> <p text-lg mb-4> Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing) (tip C) <br/> </p> <p text-lg mb-4> Dodatne informacije o vrstama Kolačića koje se koriste na ovom vebsajtu nalaze se u daljem tekstu. </p> <p text-lg font-700 mb-4> Strogo neophodni kolačići (tip A) </p> <p text-lg mb-4> Strogo neophodni kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete ispravno da koristite naš vebsajt. Ove kolačiće upotrebljavamo isključivo mi i stoga su Kolačići prve strane. To znači da će sve informacije sačuvane u ovim Kolačićima biti vraćene na naše internet stranice. </p> <p text-lg mb-4> Ovi kolačići služe, na primer, da bi se obezbedilo da Vi kao prijavljen korisnik uvek ostajete prijavljeni pri pristupanju različitim stranicama na našem vebsajtu i da stoga nije potrebno da se ponovo prijavljujete sa svojim podacima svaki put kada pristupate novoj stranici. </p> <p text-lg mb-4> Upotreba strogo neophodnih kolačića na našim internet stranicama je moguća bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, strogo neophodni kolačići ne mogu se aktivirati ni deaktivirati pojedinačno. Međutim, možete deaktivirati kolačiće u vašem internet pretraživaču u bilo koje vreme. </p> <p text-lg mb-4> Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. </p> <p text-lg font-700 mb-4> Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B) </p> <p text-lg mb-4> Kolačići za funkcionalnost omogućavaju našem vebsajtu da sačuva već dostavljene informacije (kao što su registrovano ime ili izbor jezika) te Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli da prate Vaša kretanja na drugim vebsajtovima. </p> <p text-lg mb-4> Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naše Internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg vebsajta posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta vebsajtu, broj posećenih stranica vebsajta, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled posećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udeo mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Takođe beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja našeg vebsajta od posebnog interesa za korisnike. Zahvaljujući tome, možemo da prilagodimo sadržaj našeg vebsajta specifično prema potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinačnom korisniku. </p> <p text-lg mb-4> Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. </p> <p text-lg font-700 mb-4> Kolačići zasnovani na saglasnosti (tip C) </p> <p text-lg mb-4> Kolačići koji nisu strogo neophodni (vrsta A) niti su u pitanju kolačići za funkcionalnost ili performanse (vrsta B), koristiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost, npr. kolačići za oglašavanje. </p> <p text-lg mb-4> Pritom, zadržavamo pravo korišćnja informacija koje smo dobili preko kolačića putem anonimne analize ponašanja posetilaca našeg vebsajta kako bismo prikazali određeno oglašavanje za neke od naših proizvoda na našem vebsajtu. Verujemo da Vi kao korisnik imate koristi od toga, jer prikazujemo oglašavanje ili sadržaj za koje smatramo da odgovaraju Vašim interesovanjima na osnovu Vašeg ponašanja kod pretraživanja, tako da ćete videti manje nasumično odabranih oglasa ili drugog sadržaja koji bi Vam mogao biti manje zanimljiv. </p> <p text-lg mb-4> Marketing kolačići dolaze od spoljnih kompanija za oglašavanje (kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika. </p> <p text-lg mb-4> Takođe možete upravljati mnogim kolačićima kompanija koji se koriste za oglašavanje na mreži putem alata za izbor potrošača koji su izrađeni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su američki program <a href="https://www.aboutads.info/choices/" color-secondary target="_blank">https://www.aboutads.info/choices/</a> ili EU program <a href="http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices" color-secondary target="_blank">http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices</a>. </p> <p text-lg mb-4> U bilo kom trenutku možete povući Vaš pristanak za korišćenje kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (vrsta C) sa dejstvom za ubuduće, tako da prilagodite postavke kolačića. </p> <p text-lg mb-4> Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. </p> <p text-lg font-700 mb-4> Upravljanje i brisanje svih kolačića </p> <p text-lg mb-4> Internet pretraživač možete da podesite tako da se kolačići uglavnom ne mogu uskladištiti u Vašem uređaju i / ili će Vas svaki put pitati jeste li saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije pomoći Vašeg internet pretraživača. </p> <p text-lg mb-4> Imajte na umu da potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg vebsajta. </p>

Pridruži se MostApp timu

Za MostereZa kompanijePonude za zaposlenje

Kompanija

O namaPartneri i MosteriBezbednostInvestitori

Korisni linkovi

Korisnički servis i podrškaČesto postavljana pitanjaMedijiKontaktiraj nas

Zapratite nas

InstagramFacebookLinkedIn
Srbija
Kolačići
Pretplati seUslovi i odredbe korišćenjaPolitika privatnosti © Most Application DOO 2023