Uslovi i odredbe korišćenja

Podaci o kompaniji

<p text-lg mb-8> Most Application DOO Beograd <br/> Bulevar Mihajla Pupina 16v/8 <br/> 11070 Beograd, Srbija <br/> Matični broj: 21844586 <br/> <br/> PIB: 113317849 <br/> Šifra delatnosti: 6202 <br/> Opis delatnosti: Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije <br/> <br/> Websajt: <a href="https://mostapp.rs" color-secondary target="_blank">mostapp.rs</a> <br/> E-mail adresa: <a href="mailto:info@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">info@mostapp.rs</a> <br/> Kontakt telefon: <a href="tel:+381 64 48 87 135" color-secondary target="_blank">+381 64 48 87 135</a><br/> Korisnički servis i podrška: <a href="mailto:support@mostapp.rs" color-secondary target="_blank">support@mostapp.rs</a> </p>

Uvodne odredbe

<p text-lg mb-4> 1.1. Ovim opštim uslovima regulišu se pravila korisnika i podizvođača usluga koje se organizuju preko Aplikacije «Most» u daljem tekstu «Aplikacija». </p> <p text-lg mb-4> 1.2. Aplikacija sadrži platformu na kojoj se, prema njenim pravilima, nalaze pravna lica i preduzetnici koji su osposobljeni za pružanje odgovarajućih usluga. </p> <p text-lg mb-4> 1.3. Pravna lica i preduzetnici registruju se na Aplikaciju prema pravilima koja su objavljena za njih, te oni pre same registracije na Aplikaciji zaključuju poseban ugovor sa Društvom. </p> <p text-lg mb-4> 1.4. Odredbe iz člana 1.1. ovih Uslova odnose se na registraciju korisnika i podizvođača, način pronalaženja podizvođača putem aplikacije, načinu plaćanja usluge i reklamacijama (njihovom podnošenju, načinu rešavanja i komunikaciji u vezi sa reklamacijom). </p> <p text-lg mb-4> 1.5. Da biste postali korisnik ili podizvođač, od suštinske je važnosti da ispunjavate sledeće zahteve: </p> <ul mb-4> <li text-lg> Korisnici i podizvođači moraju imati najmanje 18 godina; </li> <li text-lg> Korisnici i podizvođači moraju istinito ispuniti obavezna polja u obrascu za registraciju u kome se traže podaci o ličnosti; </li> <li text-lg> Korisnici i podizvođači moraju biti saglasni sa ovim uslovima korišćenja i ugovaranja; </li> <li text-lg> Korisnici i podizvođači moraju biti saglasni sa Obaveštenjem o obradi podataka; </li> <li text-lg> Korisnici i podizvođači moraju biti saglasni sa eventualno dodatnim opštim aktima koji se odnose na Aplikaciju. </li> </ul> <p text-lg mb-4> 1.6. Korisnik i podizvođač garantuju da su sve informacije u vezi sa njegovim identitetom i mogućnostima koje je pružio privrednom Društvu u obrascu za registraciju tačne, precizne i kompletne. Pored toga, korisnici se obavezuju da svoje podatke ažuriraju u slučaju njihove izmene. </p> <p text-lg mb-4> 1.7. Ako korisnik ili podizvođač pruži netačne, neprecizne informacije ili informacije koje nisu kompletne ili ako Društvo smatra da postoji osnovana sumnja u istinitost, preciznost ili integritet tih informacija, Društvo korisniku i podizvođaču može uskratiti aktuelan ili budući pristup Aplikaciji ili njenom sadržaju i/ili uslugama, kao i njihovo korišćenje. </p> <p text-lg mb-4> 1.8. Prilikom registracije na Aplikaciju moraju da izaberu korisničko ime i lozinku. I korisničko ime i lozinka su strogo poverljivi, lični i ne mogu se preneti. U cilju pojačanja bezbednosti naloga, Društvo preporučuje da korisnici i podizvođači ne koriste iste ili slične kredencijale za prijavu kao na drugim platformama. Ako korisnik ili podizvođač koriste iste ili slične kredencijale za prijavu kao na drugim platformama, Društvo neće moći da garantuje za bezbednost naloga niti da obezbedi da je korisnik ili podizvođač jedina osoba koja se prijavljuje na svoj profil i pristupa korišćenju Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 1.9. Korisnici i podizvođači se obavezuju da neće otkrivati podatke o svom nalogu niti će trećim licima dozvoliti pristup nalogu. Korisnici i podizvođači su isključivo odgovorni za svako korišćenje tih podataka ili usluga koje mogu izvršiti treća lica, uključujući i za izjave i/ili sadržaje koji su uneti u Aplikaciju ili za neki drugi postupak izvršen pod njihovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. </p> <p text-lg mb-4> 1.10. Korisnici i podizvođači su jedini vlasnici sadržaja koji unesu u Aplikaciju. Osim toga, registracijom na Aplikaciji i davanjem pristanka na ove uslove, Korisnik i podizvođači dodeljuje Društvu, u pogledu sadržaja koji može pružati, globalnu, neopozivu i prenosivu dozvolu, besplatno, s pravom za njihovo podlicenciranje, korišćenje, kopiranje, menjanje, stvaranje derivata, distribuciju, objavljivanje i iskorišćavanje na bilo koji način koji Društvo može smatrati odgovarajućim, sa daljim obaveštavanjem Korisnika ili bez tog obaveštavanja i bez obaveze plaćanja od strane Korisnika bilo kakvog iznosa za takvu upotrebu. </p> <p text-lg mb-4> 1.11. Društvo ne garantuje identitet registrovanih Korisnika i podizvođača, te stoga neće snositi odgovornost za korišćenje identiteta registrovanog Korisnika i podizvođača od strane neregistrovanih trećih lica. Korisnici i podizvođači moraju odmah obavestiti Društvo, pomoću vidova obaveštavanja koje Društvo učini dostupnim, ako su njihovi kredencijali ukradeni, obelodanjeni ili izgubljeni. </p> <p text-lg mb-4> 1.12. Korisnik i podizvođač se uzdržavaju od korišćenja naloga i sadržaja Aplikacije u nezakonite svrhe ili sa nezakonitim ishodom koji mogu izazvati povredu prava i interesa trećih strana ili koji mogu na bilo koji način oštetiti Aplikaciju, onemogućiti je, uticati na nju i na njene sadržaje i usluge ili ih pogoršati. Pored toga, zabranjeno mu je da druge korisnike sprečava u normalnom korišćenju Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 1.13. Lice koje prekrši gore navedene obaveze odgovorno je za gubitak i štetu koju uzrokuje. Društvo neće prihvatiti odgovornost za posledice, gubitak ili štetu koja može da proistekne iz nezakonitog korišćenja ili pristupa trećih strana. </p> <p text-lg mb-4> 1.14. Društvo ne kontroliše (i nema obavezu da kontroliše) kako Korisnici i podizvođači koriste Aplikaciju. Društvo stoga ne garantuje da Korisnici i podizvođači koriste Aplikaciju u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja ili na odgovoran i/ili pažljiv način. Društvo ne proverava (i nema obavezu da proverava) identitet Korisnika i podizvođača ili istinitost, trenutnu valjanost, potpunost i/ili autentičnost podataka koje Korisnici ili podizvođači dostave. </p>

Definicije

<p text-lg mb-4> 2.1. Podizvođač predstavlja lice koje je zaključilo ugovor sa Društvom prema kome preko Aplikacije nudi svoje usluge koje bi u ime i za račun društva pružao krajnjim korisnicima koji su kao korisnici registrovani na Aplikaciji. </p> <p text-lg mb-4> 2.2. Korisnik je fizičko ili pravno lice koje ima registrovani nalog na Aplikaciji, preko koga, uz posredstvo Aplikacije angažuje Podizvođače. </p> <p text-lg mb-4> 2.3. Ugovor o izvršenju usluga podrazumeva odgovarajuće aktivnosti na Aplikaciji, definisanih ovim Opštim uslovima, kojim konkretan korisnik Aplikacije angažuje konkretnog podizvođača. </p> <p text-lg mb-4> 2.4. Društvo podrazumeva Privredno društvo Most Application doo Beograd, 16v/8 Bulevar Mihajla Pupina, matični broj 21844586. </p> <p text-lg mb-4> 2.5. Aplikacija podrazumeva digitalnu platformu na kojoj se mogu registrovati, prema pravilima Aplikacije podizvođači koji pružaju tačno definisane usluge i korisnici kao potencijalni korisnici tih usluga, te posredstvom koje korisnici angažuju podizvođače za odgovarajuću naknadu. </p> <p text-lg mb-4> 2.6. Korisnik ostavlja podatke u skladu sa pravilima rada Aplikacije prilikom registracije na samu Aplikaciju. Za svakog Korisnika definisan je Korisnički nalog putem koga Korisnik može da koristi usluge koje Aplikacija pruža. </p> <p text-lg mb-4> 2.7. Usluga Društva podrazumeva pružanje usluga korisnicima angažovanjem podizvođača koji je izabran od strane korisnika, putem elektronskih uređaja na daljinu. </p>

Korisnički nalog i registracija korisnika

<p text-lg mb-4> 3.1. Korisnički nalog je objekat u Aplikaciji koji kreira, u skladu sa članom 1.5 Opštih uslova Aplikacije, sam korisnik ili podizvođač. </p> <p text-lg mb-4> 3.2. Preko korisničkog naloga njegov imalac ima mogućnost da naručuje izvršenje usluga, kao i da pruža usluge koje su na raspolaganju na Aplikaciji. </p> <p text-lg mb-4> 3.3. Korisnik i podizvođač su obavezni da prate instrukcije na Aplikaciji prilikom registracije naloga. </p> <p text-lg mb-4> 3.4. Pri kreiranju naloga korisnik i podizvođač unose sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, lozinku, broj telefona, lokaciju na kojoj će se usluge pružiti (grad, ulica, kućni broj, sprat, broj stana), usluge koje su predmet ugovora. </p> <p text-lg mb-4> 3.5. Društvo se obavezuje da, u skladu sa propisima kojima se reguliše materija zaštite podataka o ličnosti, sve podatke koje dobije od Korisnika i podizvođeča čuva na bezbedan način, u skladu sa najvišim standardima, te u skladu sa posebnim regulativama u ovoj oblasti koje se nalaze na Aplikaciji i sa kojima su se Korisnik i podizvođač saglasili nakon što se sa istima upozna. </p> <p text-lg mb-4> 3.6. Podaci iz člana 3.4. ovih Opštih uslova predstavljaju tajnu i Društvo je u obavezi da ih čuva kao poslovnu tajnu. </p> <p text-lg mb-4> 3.7. Jedno lice može imati po jedan korisnički nalog. </p> <p text-lg mb-4> 3.8. Podaci koji se daju u korisničkom nalogu nalaze se u samoj Aplikaciji, u polju koji se odnosi na registraciju novih korisnika i podizvođača. </p> <p text-lg mb-4> 3.9. Podaci iz člana 3.7. ovih Opštih uslova posebno se odnosi na podatke o platnim karticama, ili drugim određenim instrumentima plaćanja koje koristi Aplikacija. </p> <p text-lg mb-4> 3.10. Društvo preko Aplikacije ne čuva podatke o instrumentima plaćanja, već to čine platne instutucije (poslovne banke) koje angažuje Društvo preko trećeg lica (Agregatora). </p> <p text-lg mb-4> 3.11. Društvo je u obavezi da blokira korisnički nalog za slučaj da mu vlasnik naloga na odgovarajući način javi da postoji sumnja da neko lice neovlašćeno koristi korisnički nalog, te da isti vrati u funkciju nakon obaveštenja da navedene sumnje više ne postoje. </p> <p text-lg mb-4> 3.12. Društvo je u obavezi da obavesti Banku ili treće lice (Agregatora) za slučaj da mu vlasnik naloga na odgovarajući način ukaže da postoji sumnja da neko lice neovlašćeno koristi korisnički nalog. </p> <p text-lg mb-4> 3.13. Po unošenju svih neophodnih podataka od strane Korisnika i podizvođača, prihvatanjem ovih Opštih uslova, Obaveštenja o obradi podataka i eventualno drugih dokumenata od strane Korisnika i podizvođača, Korisnički nalog se smatra aktiviranim, te se preko istog mogu poručivati i/ili pružati usluge. </p> <p text-lg mb-4> 3.14. Korisnik i podizvođač su u obavezi da koriste Korisnički nalog u skladu sa pravilima Aplikacije i ovih Opštih uslova, posebno u odnosu na angažovanje podizvođača ili pružanje usluga Korisnicima, i Društvo je ovlašćeno da suspenduje Korisnički nalog za slučaj da usledi ponašanje koje je van opisanih pravila, što je preciznije definisano u tački 7. ovih Opštih uslova. </p>

Porudžbina i opis usluge od strane Društva

<p text-lg mb-4> 4.1. Svaki od podizvođača se registruje na samoj Aplikaciji, te je obavezan da, u skladu sa ugovorom između Društva i podizvođača, na Aplikaciji redovno označava vremenske periode u kojima je slobodan za pružanje usluga. </p> <p text-lg mb-4> 4.2. Korisnik zaključuje ugovor o angažovanju podizvođača usluga pritiskom na polje u Aplikaciji kojim se zahteva pružanje usluge. Uz navedenu radnju Korisnik je dužan da navede konkretnije detalje vezane za uslugu koja mu je neophodna, trudeći se da podizvođaču dostavi što više neophodnih detalja kako bi isti bio u mogućnosti da dostavi valjanu procenu iz člana 4.3. ovih Opštih uslova. Podizvođač ima pravo i da zahteva dodatne detalje od Korisnika, pre prihvatanja angažovanja na aplikaciji. </p> <p text-lg mb-4> 4.3. Korisnik angažovanjem i naručivanjem usluge obavezuje podizvođača da dostavi procenjenu naknadu za usluge, procenjene zavisne troškove (za materijal i slično), kao i procenjeno vreme izvršenja usluge u što kraćem roku, a pre definisanog termina unutar Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 4.4. Korisnik ima pravo da u roku od 24h pre intervencije ili 15 minuta nakon slanja podataka ukoliko je intervencija zakazana istog dana iz člana 4.3. ovih Opštih uslova odustane od ugovora, bez ikakvih pravnih posledica. U suprotnom Korisniku će biti naplaćen iznos sa naknadom, koja je u visini cenovnog izlaska na teren majstora i usluge Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 4.5. Podizvođač je obavezan da, nakon što pošalje informacije iz člana 4.3. ovih Opštih uslova da organizuje svoje aktivnosti na način da u vreme koje je zahtevao Korisnik, a koje je prethodno u skladu sa članom 4.1. ovih Opštih uslova označio podizvođač. </p> <p text-lg mb-4> 4.6. Konačna vrednost usluge određuje se prilikom posete podizvođača na lokaciji Korisnika, kada je neophodno da za početak preuzimanja radova podizvođač obavi određene dijagnostičke aktivnosti. </p> <p text-lg mb-4> 4.7. Korisnik usluge ima pravo da odustane od ugovora za slučaj da konačna naknada i troškovi, nakon dijagnostičkih aktivnosti bude veća od prvobitno procenjenih troškova i naknada od strane podizvođača iz člana 4.3. ovih Opštih uslova. </p> <p text-lg mb-4> 4.8. Po obavljenom poslu, u roku od 24 časa, Društvo će naplatiti uslugu preko platnog instrumenta koji je registrovan na Aplikaciji. </p> <p text-lg mb-4> 4.9. Za kvalitet izvršenih usluga, kao i sve ostale obaveze koje proističu iz pozitivnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača i ostali propisi) odgovaraju Društvo i podizvođač solidarno. </p> <p text-lg mb-4> 4.10. Za slučaj da Korisnik odustane od ugovora, suprotno pravima iz Tačke 4. ovih Opštih uslova, dužan je da plati iznos koji odgovara iznosu procenjene naknade, bez uvećanja za troškove, te je Društvo ovlašćeno da ovu uslugu naplati automatski, aktiviranjem platnog instrumenta sa Korisničkog naloga. </p> <p text-lg mb-4> 4.11. Društvo se konstantno bavi razvojem Aplikacije, te je u tom smislu ovlašćeno da promeni ili ukloni pojedine sadržaje sa Aplikacije, što se odnosi i na usluge, dostupnost podizvođača i načina njihovog angažovanja. </p> <p text-lg mb-4> 4.12. Sadržaj na aplikaciji koji se odnosi na opise pojedinih usluga sastavljaju Podizvođači, te Korisnik prihvata i oslobađa svake odgovornosti Društvo za slučaj da se na Aplikaciji nađe sadržaj koji je zastareo, nepotpun, netačan, ili sadržaj koji može dovoditi u zabludu. Identično se odnosi i za slučaj da sadržina ovih informacija predstavlja uvredu za Korisnika. </p> <p text-lg mb-4> 4.13. Sadržaj na aplikaciji koji sastavljaju i unose Korisnici i podizvođači ne sme biti uvredljiv, neplikladan za određenu grupaciju, ilegalan, niti diskriminišući. Društvo će u slučaju nastanka i prikaza ovakvih sadržaja blokirati Korisnički nalog i ukloniti sadržaj sa Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 4.14. Društvo neće biti odgovorno za prekide u pružanju usluge, za greške u povezivanju, nedostupnost usluga pristupa internetu ili njihove kvarove, odnosno za prekide u snabdevanju internetom ili druge stvari koje su izvan njegove kontrole. </p> <p text-lg mb-4> 4.15. Društvo ne preuzima odgovornost za bilo koje bezbednosne greške koje mogu proizaći ili za štetu koja može nastati na računarskom sistemu Korisnika ili podizvođača (hardver i softver) ili na datotekama ili dokumentima koji se čuvaju na istom, usled: </p> <ul mb-4> <li text-lg> Prisustva virusa na računarskom sistemu korisnika ili mobilnom uređaju koji se koristi za povezivanje sa sadržajem ili uslugama Aplikacije; </li> <li text-lg> Korišćenja zastarelih verzija sistema. </li> </ul>

Izjava o konverziji

<p text-lg mb-4> Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. </p>

Izjava o PDV-u

<p text-lg mb-4> Most Application DOO Beograd nije obaveznik PDV-a po članu 33. Zakona o PDV-u u Republici Srbiji. </p>

Zaštita privatnosti korisnika

<p text-lg mb-4> U ime Most Application DOO Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Most Application DOO Beograd odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. </p>

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

<p text-lg mb-4> Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. </p>

Povraćaj sredstava

<p text-lg mb-4> U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Most Application DOO Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. </p>

Politika reklamacija

<p text-lg mb-4> Reklamacije nisu uobičajne, a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe platne kartice ili eventualno razloga više sile. </p> <p text-lg mb-4> Ukoliko želite da izvršite reklamaciju molimo Vas da nam se obratite putem e-maila <a href="mailto:support@mostapp.rs" color-secondary no-underline>support@mostapp.rs</a>, a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku. </p>

Most bonusi

<p text-lg mb-4> 5.1. Društvo ima mogućnost da organizuje različite promotivne aktivnosti za Korisnike aplikacije, poput dovođenja novog Korisnika, različitih «Loyalty» programa i sl. </p> <p text-lg mb-4> 5.2. Društvo je u obavezi da na adekvatan način objavi pravila korišćenja bonusa, te je u obavezi da svoje obaveze iz tih bonusa odobrava Korisniku. </p>

Intelektualna svojina

<p text-lg mb-4> 6.1. Sva prava intelektualne svojine koja se vezuju za Aplikaciju, kao i sva dodatna ili dokumentacijavu vezi sa tim isključivo je pravo Društva, odnosno njegovih partnera, davaoca licenci i sl. </p> <p text-lg mb-4> 6.2. Društvo nije odgovorno za slučaj da Korisnik ili podizvođač krše prava intelektualne svojine brendova trećih lica koji se nalaze na Aplikaciji, već su za to odgovorni Korisnik, odnosno podizvođač, u zavisnosti od toga ko je preduzeo aktivnost kojom se ova prava krše. </p>

Posebni uslovi aplikacije

<p text-lg mb-4> 7.1. Korisnik i podizvođač su dužni da se brinu o svom uređaju preko koga pristupa Aplikaciji. </p> <p text-lg mb-4> 7.2. Korisniku i podizvođačima je zabranjeno da preduzimaju sledeće aktivnosti: korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđeg Korisničkog naloga, umnožavanje, izmena, prerađivanje ili slične aktivnosti u odnosu na Apikaciju, preduzimanje bilo kakvih aktivnosti koje bi za cilj imale otkrivanje izvornog koda Aplikacije, kreiranje Korisničkog naloga uz korišćenje tuđeg identiteta, bilo koje druge aktivnosti koje mogu kompromitovati rad Aplikacije. </p> <p text-lg mb-4> 7.3. Korisniku i podizvođaču je zabranjeno da zloupotrebljava Aplikaciju prilikom pravljenja porudžbina (slanje lažnih porudžbina, nepojavljivanje na lokaciji na kojoj usluga treba da se izvrši i sl.) ili pružanja usluga, da prouzrokuje štetu Aplikaciji i Korisnicima ili podizvođačima, preduzimanje uvredljivih, pretećih ili sličnih postupaka prema Društvu, podizvođačima ili ostalim Korisnicima, kao i prema zaposlenima kod ovih lica i njihovim saradnicima. </p>

Završne odredbe

<p text-lg mb-4> 8.1. Ovi Opšti uslovi su validni danom objave na Aplikaciji, a Korisnik i podizvođač ih prihvataju pritiskom na označeno polje, nakon što se sa sadržinom istih upozna. </p> <p text-lg mb-4> 8.2. Društvo zadržava pravo da izmeni Opšte uslove, i to tako što će ih na adekvatan način objaviti na samoj Aplikaciji i dati određeni vremenski rok, od najmanje 8 dana za period stupanja na snagu predmetnih izmena. </p> <p text-lg mb-4> 8.3. U slučaju spora proisteklog iz bilo kog odnosa uređenog ovim Opštim uslovima ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu uz primenu srpskog procesnog i materijalnog prava. </p> <p text-lg mb-4> 8.4. Opšti uslovi su doneti dana 01.02.2023. godine i za svakog Korisnika i podizvođača su primenjivi od momenta označavanja da je sa istima saglasan, što je uslov za aktivaciju Korisničkog naloga. </p>

Pridruži se MostApp timu

Za MostereZa kompanijePonude za zaposlenje

Kompanija

O namaPartneri i MosteriBezbednostInvestitori

Korisni linkovi

Korisnički servis i podrškaČesto postavljana pitanjaMedijiKontaktiraj nas

Zapratite nas

InstagramFacebookLinkedIn
Srbija
Kolačići
Pretplati seUslovi i odredbe korišćenjaPolitika privatnosti © Most Application DOO 2023